Naslovna  |  Master studije  |  [SP] Menadžment u javnom sektoru  |  Finansije javnih nabavki

Finansije javnih nabavki

Sadržaj predmeta

Teorijska nastava

Osnovni pojmovi i principi javnih nabavki. Finansijski odnosi među naručiocima poslova i javnim nabavkama. Predmeti javnih nabavki. Antikorupcijska pravila u javnim nabavkama. Postupci javnih nabavki. Specijalne forme javnih nabavki. Finansijski efekti centralizacije javnih nabavki. Okvirni sporazumi. Finansijski aspekti javno-privatnih partnerstava. Testovi vrednosti za novac.

Praktična nastava: Vežbe, Drugi oblici nastave, Studijski istraživački rad

Analiza objedinjenih naručivanja. Procedure javnih nabavki. Analiza vrednosti za novac. Planiranje javnih nabavki. Planovi kapitalnih ulaganja. Analiza i ocena kapitalnih ulaganja.

Cilј predmeta

Upoznavanje sa teorijskim i praktičnim finansijskim aspektima javnih nabavki.

Ishod predmeta

Sticanje osnovnih znanja iz oblasti javnih nabavki sa posebnim osvrtom na finansijske aspekte.

 Literatura:

  • Louis Knight, Christine Harland, Jan Telgen, Khi Thai, Guy Callender: Public procurement: International cases and commentary, Routledge, London, 2007.
  • Jovanović Predrag, Žarkić Joksimović Nevenka, Milosavljević Miloš ‘The efficiency of public procurement centralization: Empirical evidence from Serbian local self-government’. Lex Localis – Journal for Local SelfGovernement. 11(4): 883-899; 2013.
  • Žarkić Joksimović Nevenka, Benković Slađana, Milosavlјević Miloš: Finansijski menadžment, Fakultet organizacionih nauka , Beograd, 2013.

Predavači:

Prof. dr Nevenka Žarkić Joksimović

Prof. dr Snežana Knežević

Doc. dr Miloš Milosavljević