Naslovna  |  Master studije  |  [SP] Menadžment DHN  |  Finansijska tržišta i berzansko poslovanje

Finansijska tržišta i berzansko poslovanje

Teorijska nastava

Pojam, karakteristike, funkcije i značaj finansijskog tržišta. Ciljevi, učesnici i karakteristike poslovanja na deviznom tržištu. Ciljevi, karakteristike i učesnici na kreditnom tržištu. Karakteristike, značaj i ciljevi funkcionisanja tržišta hartija od vrednosti. Uloga i karaktetistike banaka, investicionih fondova, penzijskih fondova, osiguravajućih kompanija i drugih učesnika na tržištu hartija od vrednosti.

Klasifikacija tržišta hartija od vrednosti. Pojam, vrste i upotreba vlasničkih i dužničkih hartija od vrednosti. Vrednovanje vlasničkih i dužničkih hartija od vrednosti. Tehnologaija rada na primarnom i sekundarnom tržištu hartija od vrednosti. Pojam, značaj i vrste berzanskih indeksa.Tržište izvedenih hartija od vrednosti. Vrste i značaj forvard i fjučers ugovora. Značaj i smisao primene opcionih i svop ugovora. Pojam i značaj berzanskog poslovanja. Vrste berzanskih poslova. Vrste berzanskih naloga. Tehnologija berzanskog poslovanja.

Praktična nastava: Vežbe, Drugi oblici nastave, Studijski istraživački rad

Institucionalni investitiori na finansijskom tržištu. Uloga i značaj investicione banke na primarnom tržištu hartija od vrednosti. Brokerske kuće na tržištu hartija od vrednosti. Pri-meri najznačajnijih berzi u svetu. Vrednovanje prava običnih akcionara. Valorizacija običnih i preferencijalnih akcija. Primeri korišćenja blagajničkih zapisa, prenosivih sertifikata o depozitu, bankarskih akcepata, komercijalnih zapisa, državnih zapisa, državnih i komunalnih obveznica. Primeri korišćenja forvarda, fjučersa, opcija i svopova. Konstruisanje osnovnih vrsta berzanskih indeksa. Primeri investicionog odlučivanja na osnovu berzanskih indeksa. Primeri berzanskih poslova. Primeri korišćenja osnovnih i specijalnih vrsta berzanskih naloga.

Cilj predmeta

Upoznavanje studenata sa specifičnostima poslovanja na finansijskom tržištu a, posebno na njegovom najznačajnijem delu, tržištu hartija od vrednosti.

Ishod predmeta

Ovladavanje znanjem o karakteristikama, učesnicima, instrumentima i poslovanju na finansijskom tržištu.

Literatura: 

  • Bogojević Arsić V, Tržište hartija od vrednosti, Fakultet organizacionih nauka, Beograd, 2011. 
  • Fabozzi F., Modigliani F., Jones F., Foundations of Financial Markets and Institutions: Pearson New International Edition, 2013.

Predavači: 

Prof. dr Vesna Bogojević Arsić

Doc. dr Milica Latinović