Naslovna  |  Osnovne studije  |  Finansijska tržišta

Finansijska tržišta

Struktura predmeta
Teorijska nastava
Pojam, karakteristike, funkcije i značaj finansijskog tržišta. Ciljevi, učesnici i karakteristike poslovanja na deviznom tržištu. Ciljevi, kaerakteristike i učesnici na kreditnom tržištu. Karakteristike, značaj, ciljevi i učesnici na tržištu hartija od vrednosti. Klasifikacija tržišta hartija od vrednosti. Pojam, vrste i upotreba pojedinih hartija od vrednosti. Trgovanje na primarnom i sekundarnom tržištu hartija od vrednosti. Pojam, značaj i vrste berzanskih indeksa. Tržište izvedenih hartija od vrednosti.

Praktična nastava:Vežbe, Drugi oblici nastave, Studijski istraživački rad
Institucionalni investitiori na finansijskom tržištu. Uloga i značaj investicione banke na primarnom tržištu hartija od vrednosti. Brokerske kuće na tržištu hartija od vrednosti. Primeri najznačajnijih berzi u svetu. Vrednovanje prava običnih akcionara. Valorizacija običnih i preferencijalnih akcija. Primeri korišćenja blagajničkih zapisa, prenosivih sertifikata o depozitu, bankarskih akcepata, komercijalnih zapisa, državnih zapisa, državnih i komunalnih obveznica. Primeri korišćenja forvarda, fjučersa, opcija i svopova. Berzanski indeksi kao osnov za investiciono odlučivanje. Vrste berzanskih naloga

 

Literatura

Bogojević Arsić, Vesna (2015). Tržište hartija od vrednosti, Beograd: FON.

 

Način polaganja ispita

Ispit Finansijska tržišta moguće je polagati na dva načina.

 

Prvi način obuhvata polaganje dva kolokvijuma tokom semestra i usmenog dela ispita u toku ispitnog roka.

 

Vreme održavanja

Gradivo

Broj poena

I kolokvijum

prva kolokvijumska nedelja

1 poglavlje, 2 poglavlje do dela 2.4. Izvedene hartije od vrednosti

35

II kolokvijum

druga kolokvijumska nedelja

Od dela 2.4. do dela 5.3.

35

Usmeni ispit

ispitni rok (jedno pitanje)

Cela knjiga bez dela 5.3. Strategije fjučersima i opcijama

30

Kolokvijumi traju 30 min i sastoje se od 3 zatvorena, 3 otvorena pitanja i 1 zadatka.

 

Drugi način podrazumeva polaganje klasičnog usmenog ispita u ispitnom roku. Gradivo koje je potrebno pripremiti obuhvata sva poglavlja iz predmetne knjige bez dela 5.3. Strategije fjučersima i opcijama.