Vesti

11. 01. 2021.

[Računovodstvo] Pravila polaganja ispita

U nastavku vesti možete pronaći detaljno objašnjenje o načinu polaganja ispita iz Računovodstva.

Usled nepovoljne epidemiološke situacije, u januarskom i februarskom ispitnom roku usmeni ispit će biti spojen sa pismenim ispitom i to na sledeći način:

1. Studenti koji su položili Teoriju iz računovodstva preko kolokvijuma neophodno je da u ispitnom roku rade test koji sadrži samo dva otvorena pitanja iz računovodstva (oba pitanja nose po 5 poena).

2. Studenti koji nisu položili Teoriju iz računovodstva preko kolokvijuma nepohodno je da, u ispitnom roku, rade test iz teorije koji će biti proširen za dva otvorena pitanja koja predstavljaju sastavni deo testa. Ceo test nosi 40 poena i biće bodovan kao jedna celina. Studenti koji polože ovaj test istovremno su položili teoriju i usmeni ispit iz računovodstva.

3. Polaganje Zadatka iz računovodstva ostaje nepromenjeno. U ispitnom roku, zadatak nosi 60 poena.

4. Tokom semestra, studenti su mogli ostvariti dodatnih 10 poena za aktivnosti tokom predavanja i vežbi.

5. Položeni kolokvijumi i položeni delovi ispita u bilo kom ispitnom roku važe zaključno sa poslednjim ispitnim rokom u školskoj godini 2020/2021.

6. Delovi ispita se mogu polagati posebno i nisu međusobno uslovljeni na bilo koji način. Svaki deo se mora položiti da bi student ostvario finalnu ocenu.

7. Ako je student položio prvi kolokvijum a pao drugi kolokvijum taj deo ispita mora polagati u celini u ispitnom roku.

8. Skala za ocenjivanje:

Broj poena

Ocena

51-60

6

61-70

7

71-80

8

81-90

9

91-100

10

 Važne napomene za studente:

1. Ne zaboravite da prijavite ispit u studentstkoj službi.

2. Osim u studentskoj službi, ispit će biti potrebno da se prijavi i preko predmetnog sajta.

Molimo vas da poštujete dogovorena pravila kako bi ispit protekao što efikasnije.

Za sva pitanja isključivo se obratiti Željku Spaseniću putem mejla zeljko.spasenic@fon.bg.ac.rs ili direktno putem MS Teams.

Srećno!