Finansijski menadžment

Ishodi predmeta

Finansijsko upravljanje je složen pojam i odnosi se na brojne i vrlo različite upravljačke elemente. Uprkos tome što osnovni koncepti i ciljevi proizilaze iz ekonomije, finansijsko upravljanje uvek u fokus stavlja poslovanje organizacionog entiteta. U najopštijem smislu, finansije razmatraju način na koji novac ulazi u organizaciju, način na koji se koristi i način na koji iz organizacije izlazi. Jedno od centralnih pitanja kojima se bavi finansijsko upravljanje odnosi se na to šta organizacija nastoji da postigne finansijskim odlukama. Zato se najčešće kaže da se „finansijski menadžment svodi na usmeravanje, regulaciju i menjanje finansijskih tokova radi maksimalnog ostvarenja ciljeva organizacije i postizanja optimalnih poslovnih rezultata“.

Finansijski menadžment treba da obezbedi realizaciju finansijskih ciljeva organizacije. Problematikom finansijskih ciljeva i njihovim definisanjem bavili su se mnogi strani i domaći autori. Njihovi stavovi se prilično razlikuju, uglavnom zbog toga što ih formulišu u zavisnosti od određenih teorijskih koncepata i modela upravljanja i organizovanja koje prihvataju. Finansijski princip polazi od toga da finansijski menadžer treba da odabere finansijski miks strukture kapitala koji maksimira vrednost učinjene investicije u sredstva bilansa stanja koja su na taj način finansirana. Usklađivanjem priliva gotovine koji donose sredstva iz bilansa stanja, sa odlivima gotovine koji su učinjeniza njihovu nabavku, redukuje se potencijalni rizik.

Finansijski menadžment na osnovu finansijskih izveštaja, ali i drugih informacija o poslovanju organizacije kreira upravljačke odluke. Cilj finansijskog menadžmenta nije, dakle, proizvodnja informacija, nego planiranje i odlučivanje. U manjim organizacijama ulogu računovođe i finansijskog menadžera može obavljati ista osoba. Njihov obrazovni profil je vrlo sličan, pa će finansijskim menadžerima biti uvek potrebno obimno znanje iz računovodstva. Ipak, što je organizacija veća, to će i ove funkcije biti zasebnije.

Cilj predmeta Finansijski menadžment master studija je da upozna studente sa ulogom i značajom utvrđivanja potrebnih finansijskih sredstava, pribavljanjem potrebnih finansijskih sredstava, plasiranjem potrebnih finansijskih sredstava kao i ulogom kontrole kao neizostavne celine uspešnog upravljanja finansijama organizacije.

Literatura predmeta:

  • Žarkić Joksimović N., Benković S, Milosavljević M: Finansijski menadžment, Fakultet organizacionih nauka, Beograd, 2013.
  • McLaney E.: Business finance: Theory and Practice, Prentice Hall, Financial Times, Pearson Education Limited, England, UK, 2011.
  • Armour J, Awrey D, Davies P, Enriques, L, Gordon J: Principles of financial regulation. Oxford University Press Oxford, UK, 2016.

Predavači:

Prof. dr Nevenka Žarkić Joksimović - nevenka.zarkic.joksimovic@fon.bg.ac.rs

Prof. dr Slađana Benković - sladjana.benkovic@fon.bg.ac.rs

Doc. dr dr Miloš Milosavljević - milos.milosavljevic@fon.bg.ac.rs

MSc. Nemanja Milanović - nemanja.milanovic@fon.bg.ac.rs

Način polaganja ispita:

  • Test zasnovan na obaveznoj literaturi– 90 poena;
  • Aktivno prisustvo i participacija u radu na postavljenim zadacima tokom predavanja i vežbi - do 10 poena.