Naslovna  |  Master studije  |  [SP] Fin. menadžment, kontrola i men. računovodstvo  |  Upravljačka kontrola i analiza troškova (izborni predmet)

Upravljačka kontrola i analiza troškova (izborni predmet)

Predmet ima za cilj da pruži studentima teorijska i praktična znanja iz oblasti upravljačke kontrole i analize troškova. Naglasak je na tome kako menadžeri mogu da upotrebe sistem obračuna i analize troškova kao mehanizam kontrole u organizacijama. Predmetom je obuhvaćeno razmatranje koncepata i ciljeva upravljanja troškovima u proizvodnim i neproizvodnim organizacijama, definisanje troškova i njihovog uticaja na uspešnost poslovanja i detaljno proučavanje različitih sistema obračuna troškova.

Očekuje se da studenti nakon uspešnog kompletiranog predmeta Upravljačka kontrola i analiza troškova imaju usvojena znanja o pitanjima vezanim za sistem kontrole zasnovan na performansama u organizacijama javnog i privatnog sektora, sa posebnim fokusom na finansijske performanse.

Nakon uspešno kompletiranog predmeta Upravljačka kontrola i analiza troškova studenti bi trebalo da budu u mogućnosti da:

 • Objasne značaj i ulogu kontrole kao podprocesa upravljanja, sistema kontrole i indikatora performansi.
 • Sagledaju mesto, značaj i ulogu upravljačkog računovodstva u računovodstvenom sistemu organizacije. 
 • Razumeju pojam, koncept i različite klasifikacije troškova, načine na koji se troškovi ponašaju i značaj ovog razumevanja za adekvatno upravljanje i kontrolu troškova.
 • Demonstriraju kako se vrši dodeljivanje direktnih i alokacija indirektnih troškova na proizvode u različitim fazama procesa proizvodnje.
 • Odrede tokove troškova kroz organizaciju i obračunaju troškove proizvoda prema poslu i prema procesu.
 • Objasne na koji način se i koji relevantni troškovi koriste za donošenje različitih poslovnih odluka.
 • Procene odnos troškova, obima i profita i koriste CVP analizu kao sredstvo planiranja i odlučivanja.
 • Razumeju prednosti i primene koncept obračuna troškova na osnovu aktivnosti.
 • Sastave budžet i koriste fleksibilne budžete kao sredstvo za evaluaciju performansi.

Nakon kompletiranog predmeta Upravljačka kontrola i analiza troškova, studenti će posedovati znanje iz oblasti upravljanja troškovima, naročito vezano za terminologiju, osnovne principe, klasifikacije i metode i tehnike. Nadalje, oni će biti u mogućnosti da primene stečeno znanje na nove situacije, rešavaju probleme i donose odluke na osnovu toga.

Literatura:

 • Žarkić Joksimović N, Barjaktarović Rakočević S, Obradović T. (2016), Upravljačko računovodstvo, Analiza · Planiranje · Odlučivanje · Kontrola. Beograd: FON
 • Bhimani, A, Horngren, C. T, Datar, S. M, & Rajan, M. V. (2012). Management and cost accounting. Harlow, Essex: Pearson Education Limited.
 • Drury, C. (2012). Management and cost accounting. Andover: Cengage Learning EMEA.
 • Horngren, C. T, Datar, S. M, & Rajan, M. V. (2012). Cost accounting: a managerial emphasis. New Jersey: Pearson Education, Inc.

Predavači:

 

Prof. dr Vladimir Obradović

Doc. dr Tijana Obradović

Doc. dr Veljko Dmitrović

MSc. Nemanja Milanović

 

Način polaganja:

10 poena – Aktivno učestvovanje  na času

90 poena – Pismeni ispit (test i zadaci)