Naslovna  |  Master studije  |  [SP] Menadžment i organizacija  |  Institucionalni investitori (izborni predmet)

Institucionalni investitori (izborni predmet)

Sadržaj predmeta

Teorijska nastava

Pojam institucionalnih investitora. Vrste institucionalnih investitora. Investicioni fondovi. Vrste investicionih fondova. Struktura portfolia. Upravlјanje investicionim fondovima. Investicione kompanije. Regulacija investicionih fondova. Hedž fondovi. Fondovi rizičnog kapitala. Penzioni fondovi. Vrste penzionih fondova. Strategije ulaganja na tržištu kapitala. Osiguravajuće kompanije. Aktivnosti osiguravajućih kompanija. Vrste osiguranja. Strategije ulaganja na tržištu kapitala. 

Praktična nastava: Vežbe, Drugi oblici nastave, Studijski istraživački rad

Funkcija investicionih fondova. Organizacija fonda. Tipovi investicionih fondova. Otvoreni investicioni fondovi. Cena akcija otvorenih fondova. Zatvoreni investicioni fondovi. Funkcija penzionih fondova. Način rada penzionih fondova. Regulacija penzionih fondova. Osnove industrije osiguranja. Životno osiguranje. Osiguranje imovine i lica. Zdravstveno osiguranje. Finansijsko osiguranje. Regulacija tržišta osiguranja.

Cilј predmeta

Sticanje znanja vezanih za institucionalne investitore: investicione fondove, penzione fondove i osiguravajuće kompanije.

Ishod predmeta 

Upoznavanje sa poslovima i načinom rada institucionalnih investitora, kao najvećim i najznačajnijim investitorima na razvijenim finansijskim tržištima.

Literatura: 

  • Saunders A., Cornett M. M., Financial Institutions Management - A Risk Management Approach, McGraw-Hill, Boston, 2008.
  • Hull J.: Risk management and financial institutions, Pearson, Boston, 2010

Predavači:

Prof. dr  Vesna Bogojević Arsić

Prof. dr Slađana Barjaktarović Rakočević

Doc. dr Miloš Milosavlјević